Opis projektu

Projekt „Uwierz w siebie” – aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych, klientów GOPS-ów, Charsznica, Kozłów, Książ Wielki jest realizowany w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kto realizuje projekt?

Realizowany jest na podstawie porozumienia partnerskiego pomiędzy gminami Charsznica, Książ wielki i Kozłów oraz umowy ramowej zawartej przez Lidera projektu – Gminę Charsznica z Województwem Małopolskim w imieniu, którego działa Instytucja Wdrażająca – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Partnerem w realizacji projektu jest Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie.
Co jest celem projektu?

Odczuwalnym, bo dotyczącym znacznego odsetka mieszkańców gmin Charsznica Książ Wielki i Kozłów i coraz bardziej palącym jest problem wykluczenia społecznego i szerokiego kręgu klientów pomocy społecznej.

Wg danych OPS gminie Charsznica w 2007 r. pomocą społeczną objętych zostało 365 rodzin. Powodem pozostawania w sferze ubóstwa było: wykluczenie z rynku pracy (81 rodzin), niepełnosprawność (51 rodzin), długotrwała, ciężka choroba (47 rodzin). Podobnie wygląda sytuacja u partnerów projektu (Książ Wielki 320 rodzin, Kozłów 216 rodzin). Problem uzależnienia zdiagnozowanego w gminie Charsznica dotyczy 9 rodzin, w Kozłowie - 12 rodzin, w Książu Wielkim - 7 rodzin. Niemniej, jak wynika z opinii pracowników socjalnych pracujących w terenie, problem alkoholowy (niezdiagnozowany) ma o wiele szerszy zakres. Niepokojącym i wymagającym szybkiej reakcji jest problem dzieci wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, które w wyniku procesu socjalizacyjnego bardzo często dziedziczą status ubogiego i nie chcą podejmować działań pozwalających im na kontynuowanie kształcenia, rozwój, zatrudnienie. Alarmującym jest więc zauważone zjawisko określane we współczesnej socjologii problemów społecznych jako bieda dzieci. O skali tego zjawiska świadczy liczba posiłków wydawanych dzieciom i młodzieży głównie w szkołach – 517 (w 3 gminach).

Mieszkańcy tych obszarów podlegają szeroko rozumianemu wykluczeniu społecznemu, które przyjmuje formę ograniczonego uczestnictwa w życiu społecznym w zakresie kultury, edukacji, rekreacji, rynku pracy, itp.

Wykluczenie społeczne mieszkańców poszczególnych gmin jest ściśle powiązane z posiadaniem niskich kwalifikacji zawodowych, czy brakiem kompetencji kluczowych. Deficyt umiejętności społecznych mieszkańców ww. gmin stanowi barierę w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym. Braki umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy powodują problemy w uzyskaniu zatrudnienia. Niski poziom dochodów pogłębia wykluczenie społeczne ze względu na brak możliwości zakupu usług ogólnodostępnych. W konsekwencji powoduje to ograniczony rozwój kapitału społecznego. Konieczne jest pilne podjęcie działań zapobiegających powstawaniu i pogłębianiu się problemów wykluczenia społecznego, zmierzających do pobudzenia aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na przedstawione problemy.

Celem głównym projektu jest: wzrost aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców społeczności lokalnej poszczególnych gmin.

Cele szczegółowe:

* Zwiększenie kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych BO
* Podniesienie zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych
* Zapewne konstruktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, samotne matki i seniorów
* Opracowanie map problemów, które pozwolą dostosować późniejsze działania do potrzeb.

Osiągnięcie celów szczegółowych pozwoli na zrealizowanie celu głównego. Projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII PO KL jak tez w Plan działania dla priorytetu VII PO KL.
Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt jest adresowany do: osób w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób, które wyszły z wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także osób z ich otoczenia – będących mieszkańcami gmin: Charsznica, Kozłów i Książ Wielki.
Jakie działania będą realizowane w ramach projektu?
Aktywna integracja

Budowa i realizacja programu aktywności lokalnej w ramach partnerstwa relacji. Obejmie środowiskową pracę socjalną, instrumenty aktywizacji integracyjnej, wsparcie finansowe. Celem jak najpełniejszej realizacji programu Partnerstwo podejmie także nieformalną współpracę z podmiotami działającymi w sferze pomocy społecznej.

Zawarcie i realizacja 16 kontraktów socjalnych osobami długotrwale wykluczonymi z rynku pracy, obejmujących: szkolenia z kompetencji kluczowych, pracę socjalną i wparcie finansowe. Zastosowane będą 2 instrumenty aktywnej integracji (instrument aktywizacji edukacyjnej i instrument aktywizacji społecznej). W ramach drugiego modułu instrumentu uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, treningach i doradztwie indywidualnym mającym na celu podniesienie kompetencji kluczowych, które ułatwią im powrót na rynek pracy w postaci:

* diagnozy kompetencji
* warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
* nauki umiejętności interpersonalnych i funkcjonowania w grupie oraz rozwiązywania trudnych sytuacji
* podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy

Ponadto będą uczestniczyć w szkoleniach zawodowych, które zapewni partner - OHP.

Celem Programu Aktywności Lokalnej jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Realizacja PAL będzie przebiegała następująco:
utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej. Centrum będzie wielofunkcyjnym ośrodkiem wyposażonym w stanowiska komputerowe z łączem internetowym (pracownie multimedialne) oraz sprzęt biurowy i inny przydatny do potrzeb lokalnej społeczności. Główną ich rolą będzie zapoznanie lokalnego społeczeństwa z możliwościami technik informacyjnych, w tym z ofertą teleinformacyjną i ich przydatnością, jak i umożliwienie korzystania z tych usług i ich promocja. Centrum będzie też udostępniało BO sprzęt biurowy dzięki czemu znacznie zwiększy się ich potencjał w procesie aplikowania o pracę (możliwość przygotowania dokumentów aplikacyjnych, śledzenie internetowych stron poświeconych zatrudnieniu itp.). W Centrum zostaną zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, którzy będą świadczyć usługi doradcze. Doradcy oraz sprzęt dostępny w Centrum pozwoli na inicjację i rozwój kompetencji kluczowych u klientów objętych programem.

Opracowanie map problemów społecznych i zasobów oraz raportów socjologicznych, a następnie - wstępnych projektów animacyjnych, które zostaną poddane konsultacjom społecznym w poszczególnych gminach. Animacja obejmie obszary: edukacji społecznej, budowania i wzmacniania sieci powiązań wewnątrz i na zewnątrz społeczności, organizowania jej członków w grupy zadaniowe, budowanie platform komunikacji i współpracy międzyorganizacyjnej. Animatorzy będą inspirować do tworzenia nieformalnych grup o charakterze zadaniowym do realizacji niewielkich przedsięwzięć, co będzie najlepszą mobilizacją do dalszych starań.

Ponadto w poszczególnych gminach zostaną zorganizowane seminaria i festyny o charakterze kulturalno-integracyjnym, które przyczynią się do integracji społecznej.

Po rozpoznaniu potrzeb i zasobów środowiska lokalnego każdy z animatorów opracuje projekt inicjowania określonych działań.